Jaarverslag

Jaarverslag secretaris over het jaar 2019

Bestuurs- en ledenvergaderingen
– Het CNS-bestuur vergaderde formeel 6 maal in 2019.
Informeel zijn er verschillende momenten geweest dat neuzen werden gericht en zaken afgestemd.
– Het vier-besturenoverleg (CNS en de deelnemende Loges) heeft plaatsgevonden in maart en november. Vastgesteld wordt dat er, betreffende betrokkenheid, inmiddels volledig sprake is van 3 deelnemende partijen.
– Op 28 maart werd de algemene jaarvergadering van de deelnemende herenloges gehouden, aanwezig waren 18 logeleden.

Bestuur: wijziging en wisseling
Uitredend was P. van Zelst per juni 2019
Intredend G. Freijsen per juni 2019
De samenstelling per juni 2019:
J.J. Haisma (Vz),
S.L. Goede (Secr.),
J. Kastermans (Penn.mr)
G. Freijsen (Bestuurslid)

Vrouwenloge
Loge Ariana heeft haar 2e jaar voltooid als gebruiker van ons onderkomen. In de loop van 2019 hebben verschillende momenten plaatsgevonden die de samenhang met het gebouwbeheer en de herenloges hebben versterkt. Voorts is vastgesteld dat er sprake is van een gestage aanwas van leden.

Algemeen
De Monumentendag was op 14 september in het logegebouw. Leden van de commissie Voorlichting vervulden de rol van gastheer & gids. Zij mochten zich verheugen op een grote groep belangstellenden.
Naar schatting is de teller boven de 400 bezoekers gekomen. Hierbij hebben de loges hun kansen benut om, belangstellenden in het logeleven, van informatie te voorzien.

Huurders
Gedurende het jaar 2019 is de huursituatie voor appartement, tuinhuis en kelders niet gewijzigd, anders dan de reguliere huurverhoging. Communicatie aangaande huurderzaken heeft op correcte wijze plaats gehad.

Uitgevoerde werkzaamheden
Het CNS bestuur heeft in het jaar 2019 wederom een aantal activiteiten van praktische aard ondernomen.
Dit betrof:
1) Kleinschalige onderhoudswerkzaamheden.
Nadat het dak van het tuinhuis was vernieuwd moesten de rode nokvorstpannen nog worden gevoegd. Dit werk is in het vroege voorjaar ter hand genomen.
Er is aandacht besteed aan de ophanging van de tuinpoort-deuren. Het gewicht van deze deuren verlangde  zwaardere scharnieren. Voorts is er herstelwerk verricht aan geluidinstallaties en ringleidingen, belverbinding aangebracht met de bovenvoorhof, onderhoud en herstel vaatwasser, toelichting deurbelgebruik appartement, en een regeling voor gevonden voorwerpen.
2) Opslagruimte zolders blijft een uitdagende zaak. Veel zaken worden in liefde geschonken, op het moment van schenken durven we niet te weigeren, met als gevolg weer een volle zolder. Het bestuur wil hierin eerlijker en meer kordaat acteren.
3) Op verzoek van de bewoners van het appartement is daar een inbouwvaatwasser geplaatst voor rekening van de Crone Noot Stichting, die daarmee ook verantwoordelijk blijft voor onderhoud en eventuele storingen.
Met de huurders is een overeenkomst gesloten die tegemoet komt aan de kostendekking.
4) Tijdens de jaarvergadering 2018 is het idee van “de Pantry” gelanceerd. Kosten van deze investering worden gecompenseerd middels een huuraanpassing voor het appartement. De bewoners aldaar mogen dan rekenen op 100% privacy, daar de keuken in het appartement niet meer door de loges zal worden benut. Van de beide logebesturen zijn geen belemmeringen vernomen, waardoor reeds gedurende het zomerreces 2019 de pantry door eigen leden is ingebouwd.
5) ”evacuatie Binnenluiendijk 2”
Afgelopen jaar heeft een serieuze evacuatie-oefening plaats gehad onder deskundige leiding van een voormalig brandweercommandant. De hierbij genoteerde bevindingen resulteerden in een paar kleine aanpassingen. Er zijn veiligheidshesjes aangeschaft en opgehangen zodat leidende
functionarissen beter zichtbaar zijn. Er is een goed werkende zaklamp opgehangen zodat ook bij stroomuitval zaken kunnen worden aangelicht.
Bij de afdaling via de brandtrap is op de buitenmuur een noodverlichting met bewegingsmelder geplaatst.

Tuin
Mevr. L. v.d. Reep is ook in 2019 geplaagd geweest door lichamelijk leed. Zij heeft daardoor assistentie gekregen zodat onder haar deskundige aansturing met grote zorg onze natuurtuin is onderhouden.
Het aan de tuin grenzende tegelpad krijgt meer-en-meer last van boomwortels die de tegels omhoog duwen, hetgeen de beloopbaarheid doet afnemen. Zeker bezoekers die minder goed ter been zijn ondervinden hiervan hinder. Dit ongemak wordt begin 2020 verholpen.

CNS Commissies
De commissie beheer Crone-legaat heeft in 2019 zijn werkzaamheden vervolgd.
Deze commissie is versterkt met het toevoegen van B. van Hoogenhuyze. Resultaten volgen op hoofdlijnen de conjunctuur.

Werkochtenden
De werkochtenden werden ook in 2019 goed bezocht. Leden van alle drie de loges lieten zich hierbij zien. Was in 2018 de bijdrage al hoog (gemiddeld 9.1 personen) in 2019 werd het nog gekker, te weten 9.5 ondersteuners per ochtend. Dit stimuleert de teamgeest in hoge mate en werkt als duurzame brandstof voor het CNS-bestuur.

Restauratiefonds & onderhoud
Op grond van de bevindingen gedaan door Monumentenwacht in najaar 2018, is door TPHAG-architecten een inventarisatie gemaakt voor
onderhoudswerkzaamheden voor de komende 6 jaar. Op grond van dit rapport is bij de SIM een subsidie aangevraagd en inmiddels ook toegekend. De geprognotiseerde kosten bedragen +/- € 80.000, waarvan 60% voor subsidie in aanmerking komt. In 2020 wordt een aanvang gemaakt met dakgoten en hemelwaterafvoeren.

Website & Digitale Agenda
De website van de Crone Noot Stichting heeft een uitstraling die tegemoet komt aan onze wensen. Met de bezielende inzet van C. Swagerman staat er een degelijk stukje werk. De website wordt gevoed met de verschillende jaarverslagen en financiële stukken, zodat tegemoet wordt gekomen aan de eis om de ANBI-status te mogen voeren. De Digitale Agenda is een “onmisbaar gereedschap” gebleken. Het gebruik van het logegebouw is intensief als gevolg van activiteiten van 3 levendige loges, diverse commissiewerk en instructieavonden, projecten zoals “Speaking cirkels” en “Vergadering der Vogels” en verschillende lezingen en vertellingen. Voor bewoners derhalve ook een zeer informatief medium dat wekelijks wordt geraadpleegd.

Verhuurstaffel aangepast
Nadat in de praktijk ervaring is opgedaan met het verhuren van de ruimten aan derden zijn de voorzieningen en ondersteuning aangepast. Dit heeft gevolgen gehad voor de verhuurstaffel. De aangepaste verhuurstaffel is zichtbaar op de website van onze stichting.

S.L. Goede,
Secretaris  bestuur Crone Noot Stichting