Jaarverslag

Jaarverslag secretaris over het jaar 2018

Bestuurs- en ledenvergaderingen
Het bestuur vergaderde 7 maal in 2018.
Het drie-besturenoverleg (CNS en de deelnemende Loges) heet voortaan het vier-besturenoverleg wegens het aanschuiven van de loge Ariana. Dit overleg heeft plaatsgevonden in maart en oktober. De bijdrage van de Weefsters is constructief en bevordert wederzijds begrip bij het gewenningsproces.
Op 22 maart werd de algemene vergadering van de deelnemende herenloges gehouden, aanwezig waren 22 logeleden.

Bestuur wijziging en wisseling
Uitredend: F. Dippel per juni 2018.
Intredend: J.J. Haisma per juni 2018.
De samenstelling per juni 2018:
J.J. Haisma (Vz), S.L. Goede (Secr), P.J. van Zelst (Penn.mr), J. Kastermans (Lid)

Vrouwenloge
Eind 2017 is Loge Ariana van start gegaan in ons gebouw. De reguliere avond is op woensdagavond. In de loop van 2018 hebben verschillende kennismakingsmomenten plaatsgevonden met belangstellende dames uit de regio. Dit mocht resulteren in toetreding van nieuwe leden.

Algemeen
De Monumentendag was op 8 september in het loge-gebouw. Leden van de commissie Voorlichting vervulden de rol van gastheer & gids. Zij mochten zich verheugen op een grote groep belangstellenden. Naar schatting is de teller boven de 350 bezoekers gekomen.

Huurders
Gedurende het jaar 2018 wijziging in de huursituatie appartement. Mevr. C. Broekhuizen heeft in juni de huur opgezegd per 1-8-2018. Op basis van de ervaringen van afgelopen paar jaar is een profiel opgesteld waaraan de nieuwe huurders tegemoet moeten komen. Nog voordat de publiciteit was opgezocht, kwamen er via het “hoort-zegt-het-voort” aanmeldingen binnen. Op grond van genoemde profielschets is er een kennismakingsronde geweest en zijn de nieuwe huurders geselecteerd. De huurovereenkomst is van te voren bijgesteld naar de laatste inzichten en wettelijke kaders. CNS wist zich hierbij ondersteund door J. Hoogkamer en J. Kastermans die beiden ervaring en kennis vanuit hun profane werk beschikbaar stelden.
Geen wijziging huurder van tuinhuis (H. Kamstra) en de west-kelder voorzijde (mevr. J. de Boer) en kelder voorzijde oostzijde (Th. Hartog), anders dan de reguliere huurverhoging.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN
Het CNS bestuur heeft in het jaar 2018 wederom een aantal activiteiten van praktische aard ondernomen. Dit betrof:

 • Kleinschalige onderhoudswerkzaamheden:
  Er is aandacht besteed aan de Kamer van Voorbereiding, de geluidinstallaties en ringleidingen, noodverlichting, brandmelders, sleutels & sloten, onderhoud en herstel vaatwasser.
 • Uitruimen zolders:
  F. Dippel heeft overtollige goed bedoelde schenkingen geïnventariseerd en ondergebracht in een keurige veilingcatalogus. Nadat deze onder alle leden van LDE & LWF was gecommuniceerd, persoonlijke zaken en zaken met grote emotionele waarde veilig gesteld waren, heeft op 13-10-2018 de veiling plaats gevonden. Er was sprake van gezonde belangstelling en een mooi resultaat van ruim € 650,- die ten goede komt aan ons onderhoudsfonds.
 • Buitenschilderwerk:
  Nadat in 2017 de achtergevel volledig was geschilderd, is in 2018 de volledige voorgevel beetgenomen. Hiermee kan het gebouw weer 5 jaar vooruit. Aansluitend is besloten het geschilderde houtwerk samen met de ramen 2x per jaar te laten reinigen.
 • ”Onwel op de Binnenluiendijk”:
  Nadat ons AED-apparaat weer in conditie was gebracht, hebben twee medisch deskundigen R. Piet en E. van de Visse hun kennis gedeeld met een stevige groep belangstellenden vanuit de drie loges. Gezien het profiel van de meest frequente bezoekers is dit een geruststellende gedachte.

Tuin
Mevr. L. v.d. Reep is in 2018 meerdere malen geplaagd geweest door lichamelijk leed. Onder andere moesten schouder en knie het ontgelden door ernstig trauma. Ondanks die hindernissen en met hulp van haar steun & toeverlaat C. van de Reep, heeft zij met grote zorg onze natuurtuin weten te onderhouden.

CNS Commissies
De commissie beheer Crone-legaat heeft in 2018 zijn werkzaamheden vervolgd. Deze commissie is versterkt met het toevoegen van B. van Hoogenhuyze. Resultaten volgen op hoofdlijnen de conjunctuur.

Werkochtenden
De werkochtenden werden in algemene zin redelijk tot goed bezocht. Leden van alle drie de loges lieten zich hierbij zien. Dit werkt versterkend op de teamgeest en zeker ook op de motivatie van het CNS-bestuur. Een nieuw onderkomen voor de boeken op zolder wacht op inventarisatie van de aanwezige boekenschat. Loge Ariana heeft haar wens duidelijk gekwantificeerd hetgeen wordt gehonoreerd middels de gevraagde ruimte in de boekenkast van de boven voorhof.

Restauratiefonds & onderhoud
In het najaar heeft de Monumentenwacht het gehele pand getoetst op de staat van bouwkundig onderhoud. Op grond van die bevindingen, welke zijn vastgelegd in een adviesrapport, zullen verschillende werkzaamheden in de komende tijd worden uitgevoerd. Een vooraanstaand dossier is het herstel en het onderhoud (lood- & zinkwerk) aan goten en hemelwaterafvoeren. Hiertoe worden subsidiemogelijkheden onderzocht en aangesproken. De voormalige BRIM-regeling is gestopt. Hiervoor in de plaats is er nu de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten).

Website & Digitale Agenda
De website van de Crone Noot Stichting heeft een uitstraling die tegemoet komt aan onze wensen. Met de bezielende inzet van C. Swagerman staat er een degelijk stukje werk. Inmiddels wordt de website gevoed met de verschillende jaarverslagen, zodat tegemoet wordt gekomen aan de eis om de ANBI-status te mogen voeren.
De Digitale Agenda is een “onmisbaar gereedschap” gebleken. Het gebruik van het logegebouw is toegenomen als gevolg van activiteiten van drie levendige loges. Denk aan commissiewerk en instructieavonden, maar ook projecten zoals “Speaking Cirkels” en “Vergadering der Vogels”. Tevens is het gebruik van de keuken in het appartement toegenomen omdat nu drie partijen zich daartoe wenden. Voor bewoners derhalve ook een zeer informatief medium dat wekelijks wordt geraadpleegd.

januari 2019
S.L. Goede, Secretaris